ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre ukladanie a prístup k informáciám na zariadeniach Používateľa pomocou Cookies, slúžiacich na poskytovanie služieb poskytovaných Používateľom elektronicky vyžiadaných spoločnosťou ROTOR-CENTRUM s.c. NIP: 7321835657 so sídlom Zagajnikowa 1b, Dąbrówka Wielka 95-100 Zgierz.   I. DEFINÍCIE  
 1. správca– znamená ROTOR-CENTRUM s.c. podnikajúci na základe občianskeho združenia so zápisom do Centrálneho registra podnikateľskej činnosti zapísaného pod číslom NIP: 7321835657, ktorý poskytuje služby elektronicky a uchováva a sprístupňuje informácie na zariadeniach Užívateľa.
 2. Cookies– znamená IT dáta, najmä malé textové súbory, uložené a uložené na zariadeniach, prostredníctvom ktorých Používateľ používa webové stránky Webovej stránky.
 3. Správca cookies– znamená Cookies umiestnené Správcom v súvislosti s poskytovaním elektronických služieb Správcom prostredníctvom Webovej stránky.
 4. Cookies tretích strán– znamená Cookies umiestnené partnermi Správcu prostredníctvom Webovej stránky.
 5. servis– znamená webovú stránku alebo aplikáciu, pod ktorou Správca prevádzkuje webovú stránku pôsobiacu v doméne (doménách) rcsystem.pl
 6. Zariadenie– znamená elektronické zariadenie, prostredníctvom ktorého Užívateľ získava prístup na Webovú stránku.
 7. Používateľ– znamená subjekt, ktorému možno v súlade s Nariadeniami a zákonnými ustanoveniami poskytovať služby elektronicky alebo s ktorým možno uzavrieť Zmluvu o poskytovaní elektronických služieb.
  Poskytovanie a poverovanie spracovaním údajov.  
 1. Údaje môžu byť sprístupnené externým subjektom len v medziach povolených zákonom.
 2. Údaje umožňujúce identifikáciu fyzickej osoby sa sprístupňujú len so súhlasom tejto osoby.
 3. Prevádzkovateľ môže byť povinný poskytnúť informácie zhromaždené Webovou stránkou oprávneným orgánom na základe zákonných žiadostí v rozsahu vyplývajúcom zo žiadosti.
 4. Prevádzkovateľ webovej stránky má v rámci poverenia spracúvaním osobných údajov uzatvorenú písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov upravenú v čl. 31 zákona o ochrane osobných údajov, s poskytovateľom hostingových služieb Universal Express Administration Sp. z o. o. 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 35/37.
  II. ZDIEĽANIE A REGISTRÁCIA SPRACOVANIA ÚDAJOV  
 1. Webová stránka vykonáva funkcie získavania informácií o Používateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
  • prostredníctvom informácií dobrovoľne zadaných do formulárov,
  • ukladaním súborov cookie na koncových zariadeniach (tzv. „cookies“),
  • ukladaním technických denníkov na úrovni webového servera.
 2. Tieto Zásady sú informačným dokumentom a nenahrádzajú bezpečnostnú politiku udržiavanú Správcom v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov.
 3. Z hľadiska údajov, ktoré sú osobnými údajmi podľa ustanovení o ochrane osobných údajov, je prevádzkovateľom Správca.
 4. Osobné údaje slúžia na realizáciu kúpnych zmlúv, preto môžu byť odovzdané subjektom zodpovedným za doručenie zakúpeného tovaru zákazníkovi a v prípade nákupu na splátky inštitúciám financujúcim nákup. Zákazníci majú právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu. Údaje sa poskytujú dobrovoľne.
  III. POUŽÍVANÉ TYPY SÚBOROV COOKIES
 1. Cookies používané Správcom sú bezpečné pre Zariadenie Používateľa. Týmto spôsobom najmä nie je možné, aby vírusy alebo iný nežiaduci softvér alebo malvér prenikli do zariadení používateľov. Tieto súbory vám umožňujú identifikovať softvér používaný používateľom a prispôsobiť webovú stránku individuálne pre každého používateľa. Cookies zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia na Zariadení a priradenú hodnotu.
 2. Správca používa dva typy cookies:
  • Súbory cookie relácie: sú uložené v zariadení používateľa a zostávajú tam až do konca relácie prehliadača. Uložené informácie sa potom natrvalo vymažú z pamäte zariadenia. Mechanizmus súborov cookie relácie neumožňuje sťahovanie akýchkoľvek osobných údajov alebo akýchkoľvek dôverných informácií zo zariadenia používateľa.
  • Trvalé cookies: sú uložené v Zariadení používateľa a zostávajú tam, kým sa neodstránia. Ukončenie danej relácie prehliadača alebo vypnutie zariadenia ich neodstráni zo zariadenia používateľa. Mechanizmus trvalých súborov cookie neumožňuje sťahovanie akýchkoľvek osobných údajov alebo akýchkoľvek dôverných informácií zo zariadenia Používateľa.
 3. Používateľ má možnosť obmedziť alebo zakázať prístup k súborom cookie na svojom zariadení. Ak použijete túto možnosť, budete môcť používať webovú stránku, s výnimkou funkcií, ktoré svojou povahou vyžadujú súbory cookie.
  IV. ÚČELY, NA KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ COOKIES  
 1. Správca používa Vlastné cookies na nasledujúce účely:
  • Konfigurácia webovej stránky
   • prispôsobenie obsahu webových stránok Webových stránok preferenciám Používateľa a optimalizácia používania internetových stránok Webových stránok.
   • rozpoznať zariadenie používateľa webovej stránky a jeho polohu a primerane zobraziť webovú stránku prispôsobenú jeho individuálnym potrebám;
   • zapamätanie si užívateľom zvolených nastavení a personalizácia užívateľského rozhrania, napríklad z hľadiska zvoleného jazyka alebo regiónu, z ktorého užívateľ pochádza,
   • zapamätanie si histórie navštívených stránok na webe za účelom odporúčania obsahu,
   • veľkosť písma, vzhľad webovej stránky atď.
  • Autentifikácia používateľa na webovej stránke a zabezpečenie relácie používateľa na webovej stránke
   • udržiavanie relácie Používateľa Webovej stránky (po prihlásení), vďaka čomu Používateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Webu;
   • správna konfigurácia vybraných funkcií webovej stránky umožňujúca najmä overenie pravosti relácie prehliadača.
   • optimalizáciu a zefektívnenie služieb poskytovaných Správcom.
  • Implementácia procesov potrebných pre plnú funkčnosť webových stránok
   • prispôsobenie obsahu webových stránok Webových stránok preferenciám Používateľa a optimalizácia používania internetových stránok Webových stránok. Tieto súbory vám umožňujú najmä rozpoznať základné parametre Zariadenia Používateľa a správne zobraziť webovú stránku, prispôsobenú vašim individuálnym potrebám;
   • správne fungovanie affiliate programu, umožňujúce najmä overenie zdrojov presmerovania Používateľov na webové stránky Webovej stránky.
  • Zapamätanie polohy používateľa
   • správna konfigurácia vybraných funkcií Webovej stránky umožňujúca najmä prispôsobenie informácií poskytovaných Používateľovi s prihliadnutím na jeho polohu.
  • Analýzy, prieskum a audit publika
   • vytváranie anonymných štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako užívatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
  • Zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti webovej stránky
 2. Správca služby používa externé súbory cookie na nasledujúce účely:
  • prezentácia multimediálneho obsahu na stránkach Webovej lokality, ktoré sú stiahnuté z externej webovej lokality:
   • www.vimeo.com [správca súborov cookie: Vimeo, LLC. so sídlom v USA]
   • www.youtube.com [správca súborov cookie: Google Inc so sídlom v USA]
  • zber všeobecných a anonymných statických údajov prostredníctvom analytických nástrojov:
   • Google Analytics [správca súborov cookie: Google Inc so sídlom v USA]
   • Gemius Traffic [správca súborov cookie: Gemius S.A. so sídlom vo Varšave]
   • Stat24 [správca cookies: Redefine Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave]
   • KissMetrics [správca súborov cookie: Space Pencil, Inc. so sídlom v USA]
  • prihlásenie na webovú stránku pomocou sociálnej siete:
   • Facebook Connect [správca súborov cookie: Facebook Inc so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku]
   • Google [správca súborov cookie: Google Inc so sídlom v USA]
   • LinkedIn [správca súborov cookie: LinkedIn Ireland Limited so sídlom v Írsku]
  • používanie interaktívnych funkcií na popularizáciu webovej stránky prostredníctvom stránok sociálnych sietí:
   • twitter.com [správca súborov cookie: Twitter Inc. so sídlom v USA]
   • plus.google.com [správca súborov cookie: Google Inc so sídlom v USA]
   • Facebook.com [správca súborov cookie: Facebook Inc so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku]
   • nk.pl [správca súborov cookie: Nasza Klasa Sp. z o. o. so sídlom vo Vroclavi]
   • LinkedIn.com [správca súborov cookie: LinkedIn Ireland Limited so sídlom v Írsku]
  • prezentovanie názorov na webových stránkach, ktoré sú stiahnuté z externej webovej stránky:
   • opineo.pl [správca súborov cookie: Opineo Sp. z o. o. so sídlom vo Vroclavi]
  • používanie funkcií na uľahčenie komunikácie prostredníctvom webovej stránky, ktoré sú stiahnuté z externej webovej stránky:
   • skype.com [správca súborov cookie: Microsoft Corporation so sídlom v USA]
  V. MOŽNOSTI URČENIA PODMIENOK UKLADANIA ALEBO ZÍSKANIA PRÍSTUPU PROSTREDNÍCTVOM COOKIES  
 1. Používateľ môže kedykoľvek nezávisle zmeniť nastavenia súborov cookie, špecifikovať podmienky ich uloženia a prístupu k zariadeniu používateľa prostredníctvom súborov cookie. Používateľ môže zmeniť nastavenia uvedené v predchádzajúcej vete pomocou nastavení webového prehliadača alebo prostredníctvom konfigurácie služby. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby sa zablokovala automatická manipulácia s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo aby boli informované o každom umiestnení cookies do zariadenia Používateľa. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača). Viac informácií na webových stránkach:
 2. Používateľ môže cookies kedykoľvek vymazať pomocou dostupných funkcií webového prehliadača, ktorý používa.
 3. Obmedzenie používania súborov cookie môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke.